Registrační formulář

vyplňte jméno
vyplňte příjmení
vyplňte titul
vyplňte státní občanství
Účastníci s trvalým pobytem na území SSR mohou vyplnit tento formulář též v maďarském nebo rusínském jazyce.
vyplňte členské číslo
Hodnosti nižší než „Dopravní 0“ zvlášť nevypisujte.
Členství v železničně-modelářských organizacích před 4. květnem 2014
Členství v železničně-modelářských organizacích po 1. lednu 2015
Uveďte, zda patříte k signatářům tzv. Rokytnické výzvy
Uveďte rok, hodinu a minutu podpisu Rokytnické výzvy. (Byl-li podpis přičiněn telefonicky, uveďte toto výslovně)
Uveďte modelové měřítko, v němž vykonáváte svou hlavní zájmovou činnost (v případě zahradních železnic měřítko H0 neuvádějte)
Uveďte modelové měřítko, v němž vykonáváte svou vedlejší zájmovou činnost
Doložte potvrzení manžela/manželky o Vašem uvolnění pro účely účasti na soustředění (*)
Uveďte příbuzné v jiných modelářských organizacích, včetně zahraničních
Uveďte příbuzné v jiných sekcích než světové zababovské soustavy
Uveďte, zda požadujete povolení k fotografování či filmování železničních objektů. Pokud ano, uveďte jakých a pro jaké účely?
Uveďte délku předpokládaného pobytu v obvodu Severozápadní dráhy. Uveďte den zahájení pobytu
Uveďte, zda je pro výkon Vaší činnosti vyžadováno povelení pro vstup do obvodu PPS Moldava v Čechách
Uveďte, jak jste hlasoval o zprávě hospodáře za rok 2015
doplňte další podrobnosti a údaje, důležité pro Vaši účast na soustředění

Svým vlastnoručním podpisem potvrďte správnost, úplnost a pravdivost výše uvedených údajů (**)
Vyplněný formulář dotazníku, opatřený kolkovou známkou v hodnotě 0,5l Tullamore Dew, doručte na adresu kádrového a personálního oddělení Severozápadní dráhy k rukám s. Dvořákové.
Kladné vyhodnocení dotazníku nezakládá bez dalšího nárok na vstup do obvodu Severozápadní dráhy.
O zamítnutých žádostech se žadatelé zvlášť nevyrozumívají. V případě, že v rubrikách není dostatek místa, uveďte údaje na zvláštní vzestupně souvisle očíslované listy papíru do přílohy.


* Nejste-li ženatý/vdaná, doložte potvrzením předsedy uliční organizace strany, nebo svého řídícího důstojníka, že výše uvedeného potvrzení není třeba.
** Uvedení nesprávných, neúplných nebo nepřesných údajů je přestupkem podle disciplinárního řádu sekce TT-Provoz.

SEVT-RegForm/01/017